Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2023 R.

 

Podatek rolny – kwota 56 zł za 1 dt. żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach  naliczenia podatku rolnego.

Podatek od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,22 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,69 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 13,46 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego – 3,52 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej.
6)Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512).


Podatek od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 1,15 zł, od 1m² powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - 5,79 zł, od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł, od 1 m² powierzchni,

Podatek od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 897,00 zł;

2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie – 960,00 zł;

3) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1.142,00 zł;

4) równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita ( w tonach )

 

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

14

455,00

586,00

14

15

650,00

1.185,00

15

817,00

1.855,00

Trzy osie

12

19

455,00

897,00

19

23

972,00

1.511,00

23

25

1.435,00

2.184,00

25

1.512,00

2.335,00

Cztery osie i więcej

12

25

972,00

1.650,00

25

29

1.567,00

2.478,00

29

31

2.344,00

3.306,00

31

2.478,00

3.448,00

 

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t. – 661,00 zł

2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

 

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

 

12

25

401,00

726,00

 

25

31

843,00

1.376,00

 

31

                                          2.018,00

2.660,00

 

Trzy osie i więcej

 

12

40

1.857,00

2.560,00

 

40

                                          2.561,00

3.448,00

 

         

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają:

1) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t ( z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 349,00 zł;

2) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

 

 

 

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

25

272,00

535,00

25

                         481,00

                  828,00

Dwie osie

12

33

920,00

1.270,00

33

38

1.723,00

2.117,00

38

                         1.991,00

                  2.545,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.236,00

1.560,00

38

                         1.350,00

                  1.895,00

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca - 1.297,00 zł;
2) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.920,00 zł;

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:

1) dla ludności - 3,18 zł/ m3  brutto

2) dla podmiotów gospodarczych - 3,59 zł/ m3  brutto

Taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:

1) za ścieki socjalno-bytowe

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 5,26 zł/ m3 brutto

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię – 4,24 zł/ m3 brutto

2) za ścieki komunalne i przemysłowe

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną – 7,03 zł/ m3 brutto

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię – 6,26 zł/ m3 brutto

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- 28,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

- 56,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tzw. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w druku opłat za odbiór odpadów kumnlanych.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Dobre

                                                                                                        Stefan Śpibida

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData