pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Balbiny
Ksawerego

2

grudzien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 r.

czwartek, 02.01.2020 09:44

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

 

Podatek rolny – kwota 46 zł za 1 dt. żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach  naliczenia podatku rolnego.

 

Podatek od budynków lub ich części:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,16 zł;

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł;

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł;

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł;

5) od 1 m2  powierzchni użytkowej pozostałych budynków, lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 2,84 zł;

6) od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art.4, ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %.

 

Podatek od gruntów:

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł;

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4, 80zł;

3) od 1 m2  powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł.

 

Podatek od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      – 778,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie      – 833,00 zł

3) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t         – 990,00 zł

4) równej lub wyższej niż 12 t i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

14

394,00

509,00

14

 15

563,00

1.028,00

15

 

709,00

1.609,00

Trzy osie

12

19

394,00

778,00

19

23

843,00

1.310,00

23

 25

1.244,00

1.893,00

25

 

1.311,00

2.025,00

Cztery osie i więcej

12

25

843,00

1.432,00

25

29

1.359,00

2.149,00

29

31

2.033,00

2.867,00

31

 

2.149,00

2.990,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

 z naczepą lub przyczepą:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t.   – 574,00 zł

2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t i tak :

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

347,00

630,00

25

31

731,00

1.193,00

31

 

1.750,00

2.307,00

Trzy osie

12

40

1.611,00

2.220,00

40

 

2.221,00

2.990,00

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają:

1) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 303,00 zł

2) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna  oś

12

25

237,00

464,00

25

 

417,00

718,00

Dwie osie

12

33

798,00

1.101,00

33

38

1.494,00

1.836,00

38

 

1.726,00

2.207,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.072,00

1.353,00

38

 

1.171,00

1.643,00

Od  autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca

- 1.125,00 zł

2) równej lub większej niż 22

- 1.664,00 zł

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:

1) dla ludności - 3,00 zł/ m3  brutto

2) dla podmiotów gospodarczych - 3,38 zł/ m3  brutto

3) opłata abonamentowa - 3,24 zł  brutto

 

Taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:

1) za ścieki bytowe

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 4,01 zł/ m3 brutto

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię – 3,23 zł/ m3 brutto

2) za ścieki komunalne

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną – 5,35 zł/ m3 brutto

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię – 4,76 zł/ m3 brutto

Opłata  za 1 m3  ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym – 27,00 zł brutto

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- 21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

- 50,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tzw. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub rachunek bankowy:

 

BS Radziejów O/Dobre Nr 92 9549 1011 0010 0188 2010 0045

 

Wójt Gminy Dobre

 Stefan Śpibida


Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 02.01.2020 09:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2020 11:46
Liczba wyświetleń: 1538

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu